C有关问题: &的意思?

2017-03-02 ksacn
C问题: &的意思??

int   Max(int   *a,   int   &min) //第二个形参为什么要加上一个&呢???
{
/* ... */   //代码省略
}

int   main()
{
int   a[40]   =   {};   //假设数组已经定义
int   max,min;
max   =   Max(a,min);

}

因为习惯了定义变量的时候就赋值,所以这道题的那个&符号还不是很懂,而且我把它去掉再运行的话就会出错……


------解决方案--------------------
引用。

就是在函数里的操作都会传递到函数外的变量上
------解决方案--------------------
&可以用来取地址(c/c++),在而做为引用是c++独有的语法;引用和指针类似,只是变量的别名,实质上是一个地址,在定义的时候必须就要初始化.